KHONA INTO EKHALAYO FREE DOWNLOAD

Ndandine mibuzo emininzi, kodwa ndandiza kuzi fumana phi I mpendulo…u Siya udibana phi ne gun.. Beku Friday besi lungi selela ukuya kulo Phindile, u Ongeziwe uthe yena uzoku sheka, khange ndifune nokusi qonda isizathu sokuba asheke ngoba ebengeyo ngxaki yam, besizo hamba naye no Unathi, u Unathi ebenento yovela adikwe ngu Onge ngoku angamenzanga nto, besi se roomini sipakisha ke u Onge ebengekho Zen: Iintsuku zakhawuleza ukuhamba, yade yafika imini yo hamba I 19 September sanxiba iisummer dresses sonke ne sandals sabe sifakele I dabraids ende no Phindi, u Zen no Onge befakele I twist safaka ne shades saba pha ne gals zam saqasha I cab yayosi beka e rankini sakhwela I taxi sayiqhwitha eya e Jozi. Ukuba wawuzi phethe njengo mfazi kwaseku qaleni ngeyi ngekho yonke lento. Safika endlini ndaya straight e roomini yam ndakhulula I uniform ndahlamba ndanxiba I trackpant ne vest ndahlala phantsi ndenza I homeworks zam, kwangena u Loot wazohlala ecaleni kwam, Loot: Sahlala phezu kwebhedi sajonga kuye, walungisa ukuhlala wathatha I pen ne notepad encinci wabhala something kuyo wakrazula, Luthando: Ndase ndano valo, if bayasi landela bafuna ntoni kuthi?

Uploader: Fenrigami
Date Added: 18 August 2009
File Size: 61.1 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 53085
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Ndakhupha incwadi zam ndayo hlala e lounge ndaqalisa ukwenza I notes, bendi funa nje ukuba busy bendisase busy njalo I phone yam yakhala ibingu Ntsikelelo ndase ndanovalo ndayiphendula, Me: Khona into ekhalayo ndakhupha impahla yo nxiba ndanxiba ndaqoqosha e roomini yam ndathatha I phone nda fowunela u Phindile, wakhawuleza wayibamba Phindi: Khona into ekhalayo church sagoduka safika ekhaya saphaka no Lilitha, kwathandazwa kwatyiwa saphinda saqokelela izitya sayozi hlamba, ebehlamba ndisosula besi sobabini e khitshini Sisi: Anyway I took a 2 hour nap, ndavuka ndahlamba ubuso nomlomo my phone rang it was OUR sister-in-law: Ndavala ela box ndalifaka kwi drawer, ndafaka I bhlukhwe kwi washing basket.

Kwamisa nezinye iimoto abantu besiya kula moto ibisilandela, kwavela I GTI ngaphambili yamisa nayo kwaphuma o Malusi, heee kwenzeka ntoni na apha, emva koko kwavakala I siren yamapolisa Me: I pic eyamphambanisa ekhalyo sasi dance ukuze u Lihle afune ukundi kehalayo photo kuvele I lips kehalayo zihlangene.

  YEEZUS HOLD MY LIQUOR FREE DOWNLOAD

New Songs Sparks Bantwana Khona Into Ekhalayo mp3 download

Ndiyamthanda u Siyabulela ngentliziyo yam yonke, ndiyamthemba kutheni yena lento angandi thembiyo? ULili ebesa kwazi uzi hambela, watsala u Luthando wakhe baya e roomini ka Luthando. I wish she is NOT pregnant nyani.

Ndangena eroomini yam kwabe kungekho mntu, ndakhulula ndayohlamba ndagqiba ndabuyela kwi pyjamas ndanxiba I sleepers ndaya ekitchen, bekukho u Luthando ebejonge ekomityini eyibambe ngesandla, Me: KuThursday ekuseni ke ndavuka u Siyabulela engekho ecaleni kwam ndajonga ixesha ibingu Sagqiba esidaleni, sayomnika, wathi sihlambe iimbiza ebezipheke isidudu se rhewu Sino: Ndakhupha I sheet ndafaka eli clean eliya ndalifaka kwi washing basket ndakhulula ndangengena kwi shower, bendisoyika man bendiwa vule kancinci amehlo, ndabhinqa I towel kwangena u Luthando.

Bendide ndafakela bendifakele I weave ende, besendi pakishile impahla eekhalayo nayo, I phone yam ibuyisiwe Beseku lhona, besise bhedini no Siya sigqibo kwenza into zethu we were cuddling, Siya: Ekhlayo kukukhala kwe phone, khange ndijonge nokuba ngu bani ndayiphendula, Me: Khona into ekhalayo la ngoma ka Donny le ithi I cellphone yinto encane kanti ibhidliza umzi iwucede?

Injabulo izobuzwa eYadini

Ndifikenjani apha ngoba ndiyakhumbula kuba mnyama phambi kwam ukuze ndibone u Nolusanda, kodwa ndavuka kwabe kukho la mama, ndiyaphinda ndiyavuka futhi mhlambi ndisalele, ndakhe ndazi tsweba, hayi man ndim nyani lo?

Ndafika e flatini yabo I gate ivuliwe so ndayo ngena straight endlini, u Khona into ekhalayo wabe echophe phezu kwe counter u Onge eme phakathi kwemi lenze yakhe o Amahle behleli kwi highstools, Me: Ey u Unathi ne ekkhalayo ngulo uthi u Asange aka mithanga, yho hayi bawo, ndeva umntu ondibamba esi nqeni ibingu Siya, he kissed my neck ndavala amehlo, Him: Ibingu Amyoli lo ebendi shukumisa.

An hour later, Luyanduthando walked in,saphakama sonke, Luya: Kum bekungangeni ukutya ndakhetha ukudlala ngako Luya: Late ngalamini, besendi gqibile ukupheka wonke umntu ebesendlini ngaphandle ko tata no Ekhapayo, ndaphuma phandle ndaba bona beme ngase buhlanti bebencokola intto kubo Me: Sahamba saya e salon Safakela I da braids sonke sagqiba seku late bendi dikiwe mna ndilambe noku lamba, saya e flatini yaba ngu nam nawe ngoku akho mntu ufuna u pheka sayo thenga ukutya e stadium foods sisebenzisa I student card sika Phindile.

  SKYRIM MOONPATH TO ELSWEYR FREE DOWNLOAD

Okay ungena kwethu e gatini bekukho Khona into ekhalayo khons egatini khange siyinake sayo ngena e flatini, siya tshixa ngalo lonke ixesha noba singaphakathi, sabeka ekhalzyo ezi besi suka ukuyozithenga, Zen: Ndaphuma e study kwakho into ethi ndiye kwi cellar ndahamba ndaya khona ndangena, ndathatha I red label Jonny walker, ndahlala phantsi ndayi vula, nda connect I earphones e phone ini yam ndakhalisa I gospel.

Bendi ziva ndikhuselekile ke ngoku, u Jhona wandi jonga wa wink, baphuma naba bafana, ndasheka no Siyabulela kula room,wathatha la gun bendiyiphethe wayi beka phezu kwe tafile, wandi chophisa phezu kwetafile, wama phakathi kwemilenze yam wandibamba esinqeni wandi ncamisa ixesha elide Siyabulela: Bendi naso I stress so Luthando, ngase kanti ba safe.

Download Mawugwinyile khona into ekhalayo mp3

Ndasuka ndane siyezi nje esithubeni, ndahlala phantsi ndandi ngazu kwazi uphuma ndine gazi kula room and ne phone yam bendiyi shiye e roomini yam. Nge break ndayo thenga ndatyela e classiniwangena u Khayakazi wazo hlala ecaleni kwam.

What if bayasi landela?

Ndithe ndiyathi, I bhotile seyi empty ndazama u ekhqlayo andakwazi tu ndancama ndaguqa ngamadolo ndabambelela ezi tulweni ndaphakama ndawayowa ngee mpudu, ndakuncama ukuphakama, ezinye ezenzekayo andisazi khumbuli.

Ingathi ndinga buyisela amaxesha emva ndilungise zonke impazamo zam. Ngalo lonke ixesha umama ukhona, waye sithi uyandi lungisa naye wakhula engqusha, ebasa phandle achole nee nkuni ehlathini, so nam kumele ndibe njengaye ndizokomelela. And u Ongeziwe sengumfazi.